نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول مشخصات توليدات مجتمع فولاد مباركه

جدول مشخصات توليدات مجتمع فولاد مباركه

 

الف - كلاف

نوع محصول

ضخامت ميليمتر

عرض

 ميليمتر

وزن

 تن

گرم نورد شده (سياه)

16-5/1

1850-600

29-5/3

اسيدشوئي شده

(سرد نورد شده (روغني)

3/5-5/1

1570-600

7/25-5/2

كلاف عريض

3-3/.

1530-600

8/23-3/2

كلاف باريك

2-3/.

599-60

559/.-144/.

كلاف نازك

5/.-18/.

1000-600

14-1/8

گالوانيزه

2-25/.

1500-750

20-3

گالوانيزه رنگي (‌قرمز، سبز، آبي، سفيد)

5/1-25/.

1500-750

20-3

 

 

ب- ورق

نوع محصول

طول

ميليمتر

ضخامت ميليمتر

عرض

 ميليمتر

وزن بسته ورق تن

گرم نورد شده (سياه)

12000-1000

1850-600

16-5/1

10-1

اسيدشوئي شده

12000-1000

1570-600

3/5-5/1

10-2

سرد نورد شده روغني

4000-800

1530-550

3-18/.

5-1