محصولات اسيد شويي شده

 

استاندارد

DIN

JIS

AFNOR

BS

SAE/AIST

ASTM

UNI

EURO

MSC

ISIRI

کاربرد

NORM

                   ساختمانی

(17100)    St 33

 

(A35-501) A 33

 

1006-1008

A 283/A

(7070) Fe 320

(7070 )Fe 310

 

 

 

SS 34

A 34-2

 

1006-1008

A 283/B

Fe 330

 

 

 

St 37 (2-3)

SS 41

E 24 (2-3-4)

40(A-B-CD)

1008-1009 1010-1050

A283/C A 573/58

Fe 360 (2-3-4)

Fe 360 (A-B-C-D)

 

 

 

(3160)

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASS1

 

 

1009-1010

A 283/D

Fe 410 (B-C-D)

 

 

 

SM 41

 

 

1015-1016

A 361

 

 

 

(A-B-C)

 

 

1018-1019

A 284/C-D

 

 

 

     St 44      (2-3)

 

   E 28      (2-3-4)

43

 

A 572-42

 

 

 

 

 

(A-A1-B-C-D-E)

1009-1010

A 573/65

Fe430 (B-C-D)

Fe430 (A-B-C-D)

 

 

 

 

1015-1016

 

 

 

 

 

1018-1019

 

 

 

St 52 (3)

CLASS 2

    E 36      (3-4)

    50      (A-B-C-D-D1)

1017

1020

A 573/65

Fe 510 (B-C-D-DD)

Fe 510 (B-C-D-DD)

 

 

SM 50 A-B-C

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASS3

 

 

 

 

 

 

 

 

SM50 A-B

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASS4 SM 53 B-C

 

 

 

 

 

 

 

 

JIS

AFNOR

BS

SAE/AIST

ASTM

UNI

EURO

MSC

ISIRI

 

 

 

 

 

 

NORM

 

 

(G 3114)

(A36-401)

(1449-1)

 

 

(5866)

(130)

 

 

SPCC

C

CRSP 4

 

A 366

Fe P01

Fe P01

 

 

SPCD

E

CRSP 3

1008

A619

Fe P02

Fe P02

 

 

CPCE

ES

CRSP 1

1006

A 620

Fe P03

Fe P03

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe P04

 

 

 

EME

CRSP 3VE

1008

 

Fe P02

Fe P01

 

 

SPCC

C

CRSP 4

 

 

Fe P01

Fe P01

 

 

SPCC

C

CRSP 4

1008

A 366

Fe P01

Fe P01

 

 

SPCD

E

CRSP 3

 

A 619

Fe P02

Fe P02

 

 

 

 

 

 

(A 611)

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADE8

Fe 330

 

 

 

 

 

 

 

GRADE C

Fe 360

 

 

 

 

 

 

 

GRADE D1

Fe 410

 

 

 

 

 

 

 

GRADE D2