نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محصولات رنگي

 

کلاف رنگي

 

 

کيفيت

استانداردها

کاربردها

 

 

CGCC

 

JIS G 3312/94

کاربرد مستقيم براي

1- ساختمان در شرايط مطلوب

2- ساختمان در کنار دريا

3- ساختمان در شرايط معمولي

4- پانل

 

 

 

 

CGCD

 

JIS G 3312/94

 

کاربرد مستقيم براي

1- ساختمان در شرايط مطلوب

2- ساختمان در کنار دريا

3- ساختمان در شرايط معمولي

4- پانل